Archief nieuwsberichten


Wetsvoorstel beneficiaire aanvaarding

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel gemaakt waarin wordt geregeld dat erfgenamen bij een onverwachte schuld in een later stadium de erfenis alsnog beneficiair kunnen aanvaarden. Voorwaarde is wel dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn. Dit staat in het wetsvoorstel dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd.

De staatssecretaris geeft geen gehoor aan de oproep van Netwerk Notarissen om beneficiaire aanvaarding van erfenissen tot standaard te verheffen. Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA) heeft woensdagmorgen op BNR nieuwsradio gezegd dat hij vindt dat dit wel moet gebeuren. Teeven heeft eerder laten weten dat een omkering van het huidige systeem even veel voor- als nadelen met zich meebrengt. Bovendien verwacht hij dat wanneer beneficiair aanvaarden standaard wordt, de kosten ook zullen toenemen. De staatssecretaris vindt het redelijk dat erfgenamen worden beschermd tegen onverwachte schulden zoals een te laat gevorderde eigen bijdrage AWBZ. Een schuld ontstaan door een onverkoopbaar huis valt dus niet onder de nieuwe regeling, omdat hypotheekschulden bekend behoren te zijn bij erfgenamen.

Ontheffing

Erfgenamen kunnen straks naar de kantonrechter stappen om ontheffing te vragen. Verleent de kantonrechter de erfgenaam volledige ontheffing, dan hoeft de erfgenaam de onverwachte schuld alleen te voldoen voor zover hij nog over geërfd vermogen beschikt. Bij een gedeeltelijke ontheffing bepaalt de kantonrechter wat de erfgenaam nog wel met eigen vermogen moet betalen.

Nieuwe brochure: "Waar zeg ik JA tegen?"

Er is op onze site een nieuwe brochure geplaatst over het levenstestament, met daarin informatie voor gevolmachtigden. Ook is er een checklist ter voorbereiding voor als u zelf een levenstestament wil gaan opstellen. Zie daarvoor ook de brochure 'wie geeft u het vertrouwen?". U kunt deze brochures en de checklist vinden bij 'Diensten - Familierecht'.

Voogdijaanwijzing kan nu ook door aantekening

De Tweede Kamer is op 3 oktober 2013 akkoord gegaan met het wetsvoorstel waardoor ouders ook een voogd kunnen aanwijzen via het gezagsregister bij de rechtbank. Net zoals dat nu gebeurt bij de aanvraag van het gezamenlijk gezag door ongehuwden en niet geregistreerde ouders. Dit is wel een openbaar register. Nadere (praktische) informatie moet nog door de overheid bekend worden gemaakt.

Dit betreft alleen de voogdij-aanwijzing; onderwerpen als instellen van een bewind, benoemen van een executeur-testamentair, iets regelen in geval van overlijden als langstlevende zonder kinderen, etc. worden hierdoor niet geregeld! Deze onderwerpen moeten verplicht in een testament worden opgenomen en hierover kunt u vrijblijvend bij ons op kantoor met één van de notarissen een gesprek hebben. De voogdij-aanwijziging kan dan ook meteen in een testament worden opgenomen, zodat u dit niet in een openbaar register bij de rechtbank hoeft te vermelden.

Wet wijziging curatele, bewind en mentorschap

De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap treedt op 1 januari 2014 in werking. Dit is bekend gemaakt in het Staatsblad. Met dit wetsvoorstel veranderen de regels voor curatele, onderbewindstelling en mentorschap ten behoeve van kwetsbare volwassenen.

De Eerste Kamer heeft op 15 oktober de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap aangenomen. Nu is besloten deze volgend jaar al in werking te laten treden. Wel zijn er een aantal uitzonderingen, zoals de onderdelen van de Wet die betrekking hebben op de kwaliteitseisen en op de beloning van curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Maatregel van bestuur
Op grond van artikel 383, 435 en 452, zevende lid, dienen curatoren, bewindvoerders en mentoren die drie of meer personen onder hun hoede hebben aan – bij algemene maatregel van bestuur te stellen – kwaliteitseisen te voldoen. De betreffende algemene maatregel van bestuur is in nog voorbereiding. Dit heeft tot gevolg dat deze bepalingen nog niet in werking kunnen treden. Dit geldt ook voor de bepalingen die zien op de overlegging van verklaringen en verslagen omtrent het voldoen aan de kwaliteitseisen. Hetzelfde geldt voor de bepalingen inzake de beloning van curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Vorige 12 Laatste

Pagina 1 van 2

Nieuwe brochure: "Waar zeg ik JA tegen?"
Er is op onze site een nieuwe brochure geplaatst over het levenstestament, met daarin informatie voor gevolmachtigden.
Voogdijaanwijzing kan nu ook door aantekening
08 november 2013 De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
Wet wijziging curatele, bewind en mentorschap
08 november 2013 De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
Dementie en dan? Naar de notaris...
​Het levenstestament is de laatste tijd vaak in het nieuws gekomen; voor meer informatie hierover op onze site.
Wie geeft u het vertrouwen?
Er is een nieuwe brochure op onze site geplaatst over het (levens)testament, de volmacht en wilsonbekwaamheid:
De Notaris zonder "kleine lettertjes"
De notariële tarieven staan vandaag de dag onder grote druk; dit heeft tot gevolg dat sommige collega-notarissen werken met heel lage instaptarieven.